ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ο Διαδικτυακός μας τόπος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται όπως επίσης και το δικαίωμα της ιδιωτικής σας ζωής.

Στην παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) καθώς και την Κυπριακή νομοθεσία με τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018).

Έχετε κάποια δικαιώματα έναντι ημών ως υπευθύνων επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία παρέχονται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο διαδικτυακός μας τόπος θα ήθελε να ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη της (εφ’ εξής: «Χρήστες») αναφορικά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψή και περιήγησή τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και να τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται με γνώμονα πάντα το συμφέρον των χρηστών, τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της.

Διαβάζοντας παρακάτω θα είστε πλήρως ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (συλλογή, διαχείριση, χρήση, αποθήκευση, διαβίβαση προς τρίτους, προστασία), για το χρονικό διάστημα τήρησης αυτών, καθώς και για τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στους χρήστες μας που επισκέπτονται τον Διαδικτυακό Τόπο μπορεί υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή σας στα newsletters μας ή στη φόρμα επικοινωνίας σας με εμάς, σας ζητούμε το όνομα, το e mail, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας – ανάλογα – προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας).

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών.

2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

Συλλέγουμε τα απολύτως ελάχιστα και απαραίτητα δεδομένα για να είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας, αναφορικά με δραστηριότητες του κοινού μας ενδιαφέροντος.
Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι:
1. Όνομα
2.
Instagram
3. διεύθυνση
email
4. αριθμός τηλεφώνου κτλ.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
Για τους σκοπούς της παρούσας επεξεργασίας η ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας), τα οποία ορίζονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού.

6 . ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου τα οποία δίδονται μέσω αυτών ή μέσω συνδεδεμένων εφαρμογών δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ή στις συνδεδεμένες εφαρμογές, δηλαδή για: (τα παρακάτω είναι ενδεικτικά)
• Να εξατομικευτεί ο Διαδικτυακός Τόπος για τους χρήστες προκειμένου να παρέχεται βέλτιστη εμπειρία χρήσης και να απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες
• Να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών σε τρίτους, με τρόπο όμως που να μην δύνανται αυτοί να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων
• Να είναι δυνατή η διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου και της κάθε μορφής επικοινωνίας
• Να είναι δυνατή η αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων ή ακόμα και προωθητικών ενεργειών κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών που θα πρέπει να πληροί τους όρους που ισχύουν πλέον στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και την οποία θα μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε, ελεύθερα.

Με την εγγραφή των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου στα newsletters, οι χρήστες αποδέχονται, έχοντας δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους, να λαμβάνουν την ενημέρωση που θα τους παρέχουμε τόσο για την πορεία της επίκαιρης ειδησεογραφίας, όσο και για τυχόν διαγωνισμούς ή/και δώρα συνεπεία συμμετοχής σε αυτούς.

Υπάρχει η περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων των χρηστών σε τρίτους/συνεργάτες μας που ενεργούν κατ’ εντολή μας (εκτελούντες την επεξεργασία) και έχει βεβαιωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζοντας παράλληλη πολιτική προστασίας με τη δική μας.

Η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου παρά μόνο εάν έχει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση αυτών για να το πράξει ή αν επιβάλλεται αυτό λόγω ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου και πάντα προς τη συγκεκριμένη αρχή την οποία θα ορίζει ο Νόμος.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική για την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας. Είναι υποχρεωτική όμως για να λαμβάνεται ενημερωτικό υλικό κτλ…

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την οποία είχαν συλλεγεί αρχικά κατόπιν της ελεύθερης συγκατάθεσής των χρηστών. Μετά την ισχύουσα περίοδο διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν αμετάκλητα, εκτός αν η καταστροφή απαγορεύεται για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από εμάς για σκοπούς μάρκετινγκ και ενημέρωσης υπηρεσιών θα διατηρούνται από εμάς μέχρις ότου μας ειδοποιήσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες. Οποιαδήποτε αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων και αιτήματα καταστροφής δεδομένων, θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση χχχχχχ.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Ιστοσελίδα μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχει τη δυνατότητα, να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (άρθρα 14-25) και του Κυπριακού Νόμου Ν. 125(I)/2018.

Δικαίωμα λήψης διαφανών πληροφοριών: Θα σας προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ σε σύντομη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, ιδιαίτερα για κάθε πληροφορία ειδικά για τα παιδιά. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες προς εσάς γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το ζητήσετε, θα παράσχουμε προφορικά τις πληροφορίες.

Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς την επιβεβαίωση κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, αν ναι, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες. Να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες στους οποίους έχουμε αποκαλύψει ή θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών δεδομένων: Εάν επεξεργαζόμαστε εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωσή τους.

Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη»): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που την έχετε προηγουμένως υποβάλλει. Εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός σας η ιστοσελίδα μας θα σας απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας ή των αιτημάτων σας εάν είναι περισσότερα του ενός.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας γνωστοποιείται με την παρούσα. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία που έχουμε ήδη κάνει.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, εάν δεν έχουμε πλέον τη βάση της νομιμότητας για επεξεργασία, αλλά αντιτάσσετε στη διαγραφή των δεδομένων και ζητάτε να περιορίσουμε τη χρήση τους, εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον αρχικό σκοπό, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, εάν αντιτίθεσθε στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ και ζητάτε τον περιορισμό μέχρι την επαλήθευση του λόγου εναντίωσης. Όπου η επεξεργασία περιορίζεται βάσει των ανωτέρω, εκτός από τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων, θα τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή: α) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών απαιτήσεων, β) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου, ή γ) για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους. Όπου περιορίζουμε την επεξεργασία, θα σας ενημερώσουμε προτού άρουμε τον περιορισμό.

Δικαίωμα στη φορητότητας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ΄ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και μόνο εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εμείς θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία αυτών εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν.

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή: Σε κάθε περίπτωση και για κάθε αίτημά σας έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την συνδρομή της Αρμόδιας Αρχής η οποία είναι το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπου και μπορείτε να κάνετε αναφορά ή καταγγελία. Η διεύθυνση της Αρχής είναι Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, η ιστοσελίδα της http://www.dataprotection.gov.cy και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το +357 22818456

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα ενημερωθούν μέσω μίας προειδοποίησης στον Ιστότοπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή, αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες ή θέματα που σας απασχολούν, ή αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνσης (email) ή στο τηλέφωνο